Acute toxicity test

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Acute toxicity test
ศัพท์บัญญัติ: การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลัน
อักษรย่อ:
ความหมาย: การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลัน
รายละเอียด: การศึกษาสัตว์ทดลองถึงผลกระทบ อันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาสั้น ๆ (1 - 7 วัน) หลังจากได้รับสารหนึ่งครั้งหรือมากกว่า โดยทั่วไปการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันมักใช้ในการหาค่า median lethal dose (LD 50) ของสารประกอบซึ่ง ค่า LD 50 นี้หมายถึง ค่าทางสถิติของปริมาณสารที่ใช้ในหนึ่งครั้งแล้วทำให้สัตว์ทดลองตายร้อยละ 50
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม