Adsorption

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Adsorption
ศัพท์บัญญัติ: การดูดซับ, การดูดแนบ
อักษรย่อ:
ความหมาย: การดูดซับ, การดูดแนบ
รายละเอียด: กระบวนการที่ทำให้อะตอมหรือโมลกุลหรือไอออน ต่างๆ ถูกดูดยึดไว้ที่ผิวของวัสดุด้วยแรงทางเคมีหรือทางฟิสิกส์ เช่น การดูดแนบของไอออนบวกบนผิวอนุภาคดินเหนียวซึ่งมีประจุเป็นลบ
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม