Aftercare

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aftercare
ศัพท์บัญญัติ: การดูแลหลังเสร็จ
อักษรย่อ:
ความหมาย: การดูแลหลังเสร็จ
รายละเอียด: การดูแลพื้นที่ใช้ฝังกลบขยะแล้ว ไม่ให้สร้างปัญหาแก่สิ่งแวดล้อม
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม