Age Leaping

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Age Leaping
ศัพท์บัญญัติ: การกองอายุ
อักษรย่อ:
ความหมาย: การกองอายุ
รายละเอียด: ลักษณะการตอบคำถามเกี่ยวกับอายุของตนเอง โดยลงท้ายด้วยเลข 0 เลข 5 หรือเลขอื่นตามความพอใจ ในหน่วยเลขของผู้ตอบ เช่น ผู้ตอบมีอายุ 19 ปี 8 เดือน อาจตอบว่า อายุ 20 ปี ทำให้มีการรายงานอายุผิด หรือรายงานอายุโดยมีอคติ (age reporting bias)
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม