Age Distribution

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Age Distribution
ศัพท์บัญญัติ: การกระจายอายุหรือโครงสร้างอายุ
อักษรย่อ:
ความหมาย: การกระจายอายุหรือโครงสร้างอายุ
รายละเอียด: เป็นการกระจายประชากรจำแนกตามปีเกิด หรือกลุ่มอายุ เช่น 0-5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี ? ถ้าประชากรในกลุ่มอายุน้อยมีจำนวนมากและค่อยๆ ลดลงเมื่อกลุ่มอายุสูงขึ้น จะทำให้รูปกราฟที่แสดงการกระจายอายุ มีลักษณะคล้ายรูปพีระมิด จึงเรียกว่าพีระมิดประชากร (population pyramid), การกระจายอายุเมื่อแรก เริ่ม (initial age distribution) คือการกระจายอายุนับจากจุดเริ่มต้นก่อนจะเข้าสู่การกระจายอายุที่อยู่คงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง หรือ การกระจายอายุของประชากรเสถียรภาพ (stable age Distribution) มีอัตราเพิ่มคงที่และสัดส่วนของประชากรเสถียรภาพในแต่ละกลุ่มอายุจะคงที่ ด้วย
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม