Afteruse

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Afteruse
ศัพท์บัญญัติ: การใช้พื้นที่หลังฝังกลบ
อักษรย่อ:
ความหมาย: การใช้พื้นที่หลังฝังกลบ
รายละเอียด: การใช้ประโยชน์จากพื้นที่เมื่อฝังกลบขยะเต็ม แล้ว
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม