Discrimination, Trade

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Discrimination, Trade
ศัพท์บัญญัติ: การเลือกปฏิบัติทางการค้า
อักษรย่อ:
ความหมาย: การเลือกปฏิบัติทางการค้า
รายละเอียด: นโยบายทางการค้าระหว่างประเทศ ที่ปฏิบัติทางการค้าไม่เท่าเทียมกัน โดยให้สิทธิพิเศษ แก่ประเทศหนึ่งมากกว่าอีกประเทศหนึ่ง เช่น การใช้อัตราภาษีพิเศษแก่สินค้านำเข้าเฉพาะจากบางประเทศ หรือใช้มาตรการจำกัดการค้าต่าง ๆ กับสินค้านำเข้าจากบางประเทศ ในขณะที่มิได้ใช้มาตรฐานเดียวกันกับสินค้าชนิดเดียวกันจากประเทศอื่นๆ การเลือกปฏิบัติทางการค้านี้ถือเป็นข้อห้ามที่สำคัญของประเทศสมาชิกแกตต์ (ดู GATT)
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม