Aeration

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aeration
ศัพท์บัญญัติ: การเติมอากาศ
อักษรย่อ:
ความหมาย: การเติมอากาศ
รายละเอียด: กระบวนการที่ทำให้น้ำและอากาศสัมผัสกัน ทำให้ค่าออกซิเจนละลายน้ำ เพิ่มขึ้น
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม