Age Group

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Age Group
ศัพท์บัญญัติ: กลุ่มอายุ
อักษรย่อ:
ความหมาย: กลุ่มอายุ
รายละเอียด: เป็นการแบ่งประชากรออกตามกลุ่มอายุที่กำหนด ขึ้น เช่น กลุ่มอายุห้าปี หรือกลุ่มอายุกว้าง เช่น 0-19 ปี , 20-29 ปี
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม