Anaerobic Contact Process

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Anaerobic Contact Process
ศัพท์บัญญัติ: กระบวนการสัมผัสแอนแอโรบิก
อักษรย่อ:
ความหมาย: กระบวนการสัมผัสแอนแอโรบิก
รายละเอียด: กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบ เอเอสที่อยู่ในสภาพแอนแอโรบิก หรือไม่ใช้อากาศ
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม