Gravity Model

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Gravity Model
ศัพท์บัญญัติ: แบบจำลองความดึงดูด
อักษรย่อ:
ความหมาย: แบบจำลองความดึงดูด
รายละเอียด: กระแสการย้ายถิ่นระหว่างพื้นที่สองแห่ง เป็นสัดส่วนโดยตรงกับจำนวนประชากร และเป็นสัดส่วน กลับกับระยะทางระหว่างพื้นที่ทั้งสองแห่งนั้น
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม