Coastline

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Coastline
ศัพท์บัญญัติ: แนวชายฝั่ง
อักษรย่อ:
ความหมาย: แนวชายฝั่ง
รายละเอียด: 1) เส้นที่แบ่งขอบเขตระหว่างแผ่นดินกับน้ำทะเลและ/ หรือมหาสมุทร 2) คำทั่วไปที่อธิบายถึงลักษณะหรือรูปลักษณ์ ของแผ่นดินตามชายฝั่ง เมื่อมองจากทะเลเข้ามายังแผ่นดิน รวมถึงอ่าว
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม