Halite

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Halite
ศัพท์บัญญัติ: เฮไลต์
อักษรย่อ:
ความหมาย: เฮไลต์
รายละเอียด: แร่คลอไรด์ชนิดหนึ่ง มีสูตร NaCl ผลึกอยู่ในระบบสามแกนเท่า (isometric system) อาจเกิดเป็นเม็ดสมานแน่นหรือเป็นผลึกรูปลูกบาศก์ก็ได้ มีรสเค็ม ส่วนใหญ่เกิดจากการสะสมตัวเป็นชั้น โดยตกผลึกจากน้ำเค็ม นิยมเรียกกันว่า เกลือหิน
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม