Renewable Event

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Renewable Event
ศัพท์บัญญัติ: เหตุการณ์ที่เกิดซ้ำ
อักษรย่อ:
ความหมาย: เหตุการณ์ที่เกิดซ้ำ
รายละเอียด: การตั้งครรภ์ การเกิด หรือการย้ายถิ่น
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม