Anaerobic Metabolism

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Anaerobic Metabolism
ศัพท์บัญญัติ: เมทาบอลิซึมแบบไม่ใช้อากาศ
อักษรย่อ:
ความหมาย: เมทาบอลิซึมแบบไม่ใช้อากาศ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม