Cerussite

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Cerussite
ศัพท์บัญญัติ: เซรัสไซต์ หรือ ตะกั่วขาว
อักษรย่อ:
ความหมาย: เซรัสไซต์ หรือ ตะกั่วขาว
รายละเอียด: แหล่ง - พบในแหล่งแร่ดีบุกแบบสัมผัสที่จังหวัดยะลา ที่อุ้มผาง จังหวัดตาก ประโยชน์ - เป็นแร่ตะกั่วที่มีความสำคัญชนิดหนึ่ง
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม