Sampler

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Sampler
ศัพท์บัญญัติ: เครื่องเก็บตัวอย่าง (น้ำ)
อักษรย่อ:
ความหมาย: เครื่องเก็บตัวอย่าง (น้ำ)
รายละเอียด: เครื่องมือสำหรับเก็บตัวอย่างน้ำหรือน้ำเสีย เพื่อการวิเคราะห์
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม