Wildlife Sanctuary

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Wildlife Sanctuary
ศัพท์บัญญัติ: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
อักษรย่อ:
ความหมาย: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
รายละเอียด: พื้นที่ที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาให้เป็นพื้นที่ ที่คุ้มครองเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย เป็นการรักษาไว้ซึ่งพันธุ์สัตว์ป่า และขยายจำนวน สัตว์ป่าให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงกำหนดให้เป็นพื้นที่ ที่ปลอดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่อาจรบกวนถิ่นที่อาศัยและการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า ทั้งนี้รวมไปถึงกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวด้วย แต่อย่างไรก็ดี นักท่องเที่ยวจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปใช้พื้นที่ได้เฉพาะบริเวณที่เรียกว่า "ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ (nature Education Cnter)" เท่านั้น ส่วนนักวิจัยที่ต้องเข้าไปทำการศึกษาในพื้นที่จะได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ เป็นรายๆ ไป
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม