Veterinary autopsy

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Veterinary autopsy
ศัพท์บัญญัติ: การตรวจซากทางสัตวแพทยศาสตร์
อักษรย่อ:
ความหมาย: การตรวจซากทางสัตวแพทยศาสตร์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading