Traffic safety

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Traffic safety
ศัพท์บัญญัติ: ความปลอดภัยในท้องถนน
อักษรย่อ:
ความหมาย: ความปลอดภัยในท้องถนน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading