Speeches in Congress

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Speeches in Congress
ศัพท์บัญญัติ: สุนทรพจน์ในรัฐสภา
อักษรย่อ:
ความหมาย: สุนทรพจน์ในรัฐสภา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading