Six sigma (Quality control standard)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Six sigma (Quality control standard)
ศัพท์บัญญัติ: ซิกซ์ ซิกม่า (มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ)
อักษรย่อ:
ความหมาย: ซิกซ์ ซิกม่า (มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ)
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading