Roads, Concrete

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Roads, Concrete
ศัพท์บัญญัติ: ทางหลวงคอนกรีต
อักษรย่อ:
ความหมาย: ทางหลวงคอนกรีต
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading