Rnin-ma-pa (Sect)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Rnin-ma-pa (Sect)
ศัพท์บัญญัติ: ญิงมะ (นิกาย)
อักษรย่อ:
ความหมาย: ญิงมะ (นิกาย)
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading