Right to work

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Right to work
ศัพท์บัญญัติ: สิทธิในการทำงาน
อักษรย่อ:
ความหมาย: สิทธิในการทำงาน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading