Respiratory distress syndrome, Newborn

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Respiratory distress syndrome, Newborn
ศัพท์บัญญัติ: กลุ่มอาการหายใจลำบากในทารกแรกเกิด
อักษรย่อ:
ความหมาย: กลุ่มอาการหายใจลำบากในทารกแรกเกิด
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading