Resort architecture

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Resort architecture
ศัพท์บัญญัติ: สถาปัตยกรรมสถานตากอากาศ
อักษรย่อ:
ความหมาย: สถาปัตยกรรมสถานตากอากาศ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading