Reclamation of land

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Reclamation of land
ศัพท์บัญญัติ: การฟื้นฟูที่ดิน
อักษรย่อ:
ความหมาย: การฟื้นฟูที่ดิน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading