Quantitative genetics

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Quantitative genetics
ศัพท์บัญญัติ: พันธุศาสตร์ปริมาณ
อักษรย่อ:
ความหมาย: พันธุศาสตร์ปริมาณ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading