Persian Gulf Region

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Persian Gulf Region
ศัพท์บัญญัติ: กลุ่มประเทศริมอ่าวเปอร์เชีย
อักษรย่อ:
ความหมาย: กลุ่มประเทศริมอ่าวเปอร์เชีย
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading