Outdoor life

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Outdoor life
ศัพท์บัญญัติ: การใช้ชีวิตกลางแจ้ง
อักษรย่อ:
ความหมาย: การใช้ชีวิตกลางแจ้ง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading