Mouth neoplasms

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Mouth neoplasms
ศัพท์บัญญัติ: เนื้องอกปาก
อักษรย่อ:
ความหมาย: เนื้องอกปาก
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading