Medical rehabilitation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Medical rehabilitation
ศัพท์บัญญัติ: การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
อักษรย่อ:
ความหมาย: การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading