Judicial ethics

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Judicial ethics
ศัพท์บัญญัติ: จรรยาบรรณของตุลาการ
อักษรย่อ:
ความหมาย: จรรยาบรรณของตุลาการ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading