Italy, Northern

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Italy, Northern
ศัพท์บัญญัติ: อิตาลี (ภาคเหนือ)
อักษรย่อ:
ความหมาย: อิตาลี (ภาคเหนือ)
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading