Irrigation farming

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Irrigation farming
ศัพท์บัญญัติ: เกษตรชลประทาน
อักษรย่อ:
ความหมาย: เกษตรชลประทาน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading