Interleukin-2

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Interleukin-2
ศัพท์บัญญัติ: อินเตอร์ลิวคิน-2
อักษรย่อ:
ความหมาย: อินเตอร์ลิวคิน-2
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading