Intergovernmental fiscal relations

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Intergovernmental fiscal relations
ศัพท์บัญญัติ: ความสัมพันธ์ทางการคลังระหว่างรัฐ
อักษรย่อ:
ความหมาย: ความสัมพันธ์ทางการคลังระหว่างรัฐ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading