Instalment contracts

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Instalment contracts
ศัพท์บัญญัติ: สัญญาเช่าซื้อ
อักษรย่อ:
ความหมาย: สัญญาเช่าซื้อ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading