Inland water transportation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Inland water transportation
ศัพท์บัญญัติ: การขนส่งทางน้ำในประเทศ
อักษรย่อ:
ความหมาย: การขนส่งทางน้ำในประเทศ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading