Industrial equipment

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Industrial equipment
ศัพท์บัญญัติ: เครื่องมือในการอุตสาหกรรม
อักษรย่อ:
ความหมาย: เครื่องมือในการอุตสาหกรรม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading