Immunologic dificiency syndromes

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Immunologic dificiency syndromes
ศัพท์บัญญัติ: กลุ่มอาการขาดภูมิคุ้มกัน
อักษรย่อ:
ความหมาย: กลุ่มอาการขาดภูมิคุ้มกัน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading