Image processing

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Image processing
ศัพท์บัญญัติ: การประมวลผลภาพ
อักษรย่อ:
ความหมาย: การประมวลผลภาพ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading