Dried cymbopogon juices

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Dried cymbopogon juices
ศัพท์บัญญัติ: น้ำตะไคร้ผ่านการทำแห้ง
อักษรย่อ:
ความหมาย: น้ำตะไคร้ผ่านการทำแห้ง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading