District courts

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: District courts
ศัพท์บัญญัติ: ศาลแขวง
อักษรย่อ:
ความหมาย: ศาลแขวง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading