Discovery (Law)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Discovery (Law)
ศัพท์บัญญัติ: การไต่สวน (กฎหมาย)
อักษรย่อ:
ความหมาย: การไต่สวน (กฎหมาย)
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading