Digital divide

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Digital divide
ศัพท์บัญญัติ: ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้
อักษรย่อ:
ความหมาย: ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading