Diffusion of innovations

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Diffusion of innovations
ศัพท์บัญญัติ: การแพร่กระจายของนวัตกรรม
อักษรย่อ:
ความหมาย: การแพร่กระจายของนวัตกรรม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading