Defect correction methods (Numerical analysis)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Defect correction methods (Numerical analysis)
ศัพท์บัญญัติ: วิธีการแก้ไขจำนวนพร่อง (การวิเคราะห์เชิงตัวเลข)
อักษรย่อ:
ความหมาย: วิธีการแก้ไขจำนวนพร่อง (การวิเคราะห์เชิงตัวเลข)
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading