Deeds

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Deeds
ศัพท์บัญญัติ: สิทธิเหนือที่ดิน
อักษรย่อ:
ความหมาย: สิทธิเหนือที่ดิน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading